Azərbaycan | Rus | English
SAYTDA BU GÜN: İslam bankçılığı davamlı inkişaf amili kimi **** İlham Əliyev: “ İslahatların davam etdirilməsi üçün biz çox ciddi işləməliyik, daim inkişafda, axtarışda olmalıyıq” **** Maliyyə böhranı şəraitində müəssisələrin tətbiq etdiyi strategiyalar **** Vətənpərvər ziyalı **** “Bakcell”dənuşaq şahmat turnirinə növbəti dəstək **** Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Rusiya Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko ilə görüşüb **** Hava limanında fəaliyyət göstərən “Bakı Taksi Xidməti” qiymətlərdə endirim edib ****
Qəzetin çap variantları
14-20 noyabr 2019-cu il
45 (1092)
7-13 noyabr 2019-cu il
44 (1091)
Q?zetin ?ap variantlar?n?n arxivi

Faydalı linklər   

www.president.az
www.samedzade.az
www.azerbaijan.az
www.meclis.gov.az
www.banker.az
www.aii.az
Xəbərlər

Йанварын 21-дя Милли Мяълисин игтисади сийасят комитясинин йаз сессийасында илк иъласы кечирилмишдир.

Иъласда «Иъбари сыьорталар щаггында» ганун лайищяси мцзакиря олунмушдур. Комитя сядри, академик Зийад Сямядзадя демишдир ки, Азярбайъанда иъбари сыьорта сектору кифайят гядяр инкишаф етмямишдир. Ганунун гябулунда мягсяд сыьорта базарыны инкишаф етдирмякдир.

Бу ганун иъбари сыьорта сащясиндя йаранан мцнасибятляри тянзимляйяъяк, сыьортачыларын, сыьорта олунанларын вя файдаланан шяхслярин щцгуг вя мянафелярини горуйаъагдыр. Айры-айры иъбари сыьорта нювляринин апарылмасы гайдаларыны мцяййян едяъякдир.

Лайищя иля баьлы мялумат верян малиййя назиринин мцавини Азяр Байрамов билдирмишдир ки, йени ганун 74 маддядян вя ики щиссядян ибарятдир. Цмуми щиссядя ганунун мащиййяти иля баьлы изащ верилмишдир. Хцсуси щисся сыьорта нювляри барясиндядир. Ганунда иъбари сыьортанын дюрд нювц нязярдя тутулмушдур. Бунлар дашынмаз ямлакын иъбари сыьортасы (йаньынлар, партлайышлар, електрикин гысагапанмасындан баш верян партлайышлар, техники гязалар, субасма, тябии фялакятляр, цчцнъц шяхслярин гясдян етдийи щярякятляр вя с.), няглиййат васитяляринин мцлки мясулиййятинин иъбари сыьортасы, дашынмаз ямлакын истисмары иля баьлы мцлки мясулиййятин иъбари сыьортасы вя сярнишинлярин иъбари фярди гяза сыьортасыдыр.

Назир мцавини демишдир ки, бу эцн няглиййат васитяляринин мцлки мясулиййятинин сыьорта мябляьи формал характер дашыйыр. Бурада няглиййат васитяляринин иъбари сыьортасы иля баьлы мяркязи мялумат базасынын йарадылмасы да нязярдя тутулмушдур. Авропа юлкяляриндя олдуьу кими сцрцъц 3-4 ил сыьорта юдяйир, бу мцддятдя гяза тюрятмирся, сыьорта юдянишляри ашаьы салынаъаг, якс щалда ися артырылаъагдыр.

Ганун гябул олунудугдан сонра сярнишиндашыма иля (шящярдахили вя гясябядахили сярнишиндашыма истисна олунмагла) мяшьул олан няглиййат васитяляринин сащибляри дашыдыглары сярнишинляри фярди гяза сыьортасы цзря иъбари сыьорта етдирмялидирляр. Няглиййат васитясиндя олан щяр бир сярнишиня эюря сыьорта мябляьи 5 мин манат тяклиф едилир.

Ганун лайищясиндя дашынмаз ямлакын истисмары иля баьлы мцлки мясулиййятин сыьортасы цзря сыьорта мябляьляри дя яксини тапмышдыр. Беля ки, физики шяхслярин саьламлыьына дяйян зяряр цзря цмуми сыьорта мябляьи 50 мин манатдан чох олмамаг шярти иля, бир физики шяхсин саьламлыьына дяйян зяряр цзря 5 мин манат, ямлака дяйян зяряря эюря 50 мин манат тяклиф олунур. Лайищядя, щямчинин чыьорта едянлярин, сыьорта олунанларын щцгуг вя вязифяляри, мясулиййяти вя с. яксини тапмышдыр.

Лайищя иля баьлы комитя сядринин мцавини Чинэиз Ясядуллайев, депутатлардан Ващид Ящмядов, Яли Мясимли вя башгалары чыхыш едяряк ряй вя тяклифлярини билдирмишляр.

Сонда ганун лайищяси Милли Мяълисин мцзакирясиня тювсийя олунмушдур.