Azərbaycan | Rus | English
SAYTDA BU GÜN: İslam bankçılığı davamlı inkişaf amili kimi **** İlham Əliyev: “ İslahatların davam etdirilməsi üçün biz çox ciddi işləməliyik, daim inkişafda, axtarışda olmalıyıq” **** Maliyyə böhranı şəraitində müəssisələrin tətbiq etdiyi strategiyalar **** Vətənpərvər ziyalı **** “Bakcell”dənuşaq şahmat turnirinə növbəti dəstək **** Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Rusiya Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko ilə görüşüb **** Hava limanında fəaliyyət göstərən “Bakı Taksi Xidməti” qiymətlərdə endirim edib ****
Qəzetin çap variantları
24-30 oktyabr 2019-cu il
42 (1089)
17-23 oktyabr 2019-cu il
41 (1088)
Q?zetin ?ap variantlar?n?n arxivi

Faydalı linklər   

www.president.az
www.samedzade.az
www.azerbaijan.az
www.meclis.gov.az
www.banker.az
www.aii.az
Portret

Bir ay da yaşasa 75 yaşı tamam olacaqdı. Dostları, qohumları, tanışları yubileyinə hazırlaşırdı. Həmin günə bircə ay qalmış qəfil ölümü ilə hamını sarsıtdı.

Əslində qəzetin bu sayının indi əlinizə alıb oxuyacağınız səhifəsi görkəmli iqtisadçı-alim, iqtisad elmləri doktoru, professor Şamil Səmədzadənin 75 illik yubileyi münasibətilə təbriklərlə dolu yazı üçün ayrılmışdı. Alimin yubileyinə hazırlayacağımız bu səhifə indi qara haşiyədə xatirələrdən ibarət olub sizlərə təqdim olunur.

İnsan var ki, ona “vəfat etdi”ifadəsi yaraşmır. Şamil müəllim belə insan idi. Uca boyu, həmişə şax qaməti, xoş, nurlu, bir qədər də zəhmli çöhrəsi yaşamaq, yaratmaq əzmindən xəbər verirdi. Daim elmi axtarışda idi. Müəllim dostları, tələbələri, aspirantları ilə həmişə ünsiyyətdə olurdu, müdrik məsləhətləri ilə gənclərə dəstək idi həmişə. Xoş münasibətindənmi, öyrətmək bacarığındanmı, ya bir müəllim sevgisindənmi, indi demək çətindir, tələbələri onu çox sevir, bir ata kimi hörmət edir, tez-tez başına yığışırdılar. Təsadüfi deyil ki, Texniki Universitetdə “Sənaye iqtisadiyyatı və menecment” kafedrası yarandığı gündən Şamil müəllim onun müdiri olmuş, uzun illər bu vəzifədə çalışmışdır. İndi həmin kafedrada yeri görünür Şamil müəllimin.

  Ağır xəstəlik də onu elə iş başında yaxalamışdı. Amma həyat eşqi o qədər güclü idi ki, sağalacağına özünün inandığı kimi, hamı inanırdı. Əfsuslar ki, bu dəfə ölüm qalib gəldi və bu sözün əsl mənasında güclü insanı aramızdan apardı. Qəribədir, bəzən insanın yaratdıqları özündən daha yaşarlı olur. Bizə qalan təsəlli də elə qalaq-qalaq kitabları, foto şəkilləri, bir də elə bu səhifədə haqqında oxuyacağınız xatirələrdir.

P.S. Haqqında xoş xatirələr səslənən Şamil müəllim bu gün sıralarımızda yoxdur, 75 yaşını da onsuz qeyd edirik. Bu anım günündə onu tanıyanlardan hər kəs bu böyük insanın yaxşı əməllərini xatırlayır, dilə gətirir, ulu Tanrıdan ona rəhmət diləyir. Şamil Səmədzadə müdrik müəllim, həmişə arxa və dayaq qardaş, qayğıkeş ata, mehriban əmi, sevimli dayı, nəhayət, Böyük insan kimi onu sevənlərin qəlbində daim yaşayacaq. Allah ona rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun.

 


Амансыз юлцм эюркямли игтисадчы алим, игтисад елмляри доктору, дювлят мцкафаты лауреаты, Бюйцк инсан Шамил Сямядзадяни юмрцнцн 74 йашында сырамыздан апарды.

Шамил мцяллим щаггында кечмиш заманда данышмаг, дцшцнмяк, хатиря сюйлямяк чох аьырдыр. Онун йохлуьу тякъя аилясиндя, дост-танышларынын арасында дейиl, цмумиййятля ъямиййятдя щисс олунур, эюрцнцр.

О, 1936-ъы илин бир гыш эцнцндя, дягиг десяк йанвар айынын 27-дя Бузовна гясябясиндя Сямядзадяляр аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Щяля йенийетмя йашларындан башлайараг юз аилясини, кяндини, Бакысыны, Азярбайъаныны, нящайят бцтцн дцнйаны дцшцндцрян суалларла марагланырды. Бунун цчцн о, даими мцталия едир, юзцндян йашъа бюйцк олан инсанларла дуруб-отурарды. Эяляъяйин дащиси бу мцдрик инсан орта мяктяби вя институту битирдикдян сонра тящсилини эенишляндирмяк цчцн Москва шящяриня эедир. 1963-ъц илдя о, аспирантураны битирдикдян, техника елмляри намизяди алимлик дяряъяси алдыгдан сонра юз доьма шящяриня гайыдыр. Азярбайъанда халг тясяррцфатынын планлашдырылмасынын вя идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси проблемляри иля мяшьул олур.

Йашайыб йаратдыгъа о, щяля ушаглыг вя эянълик илляриндян йягин етдийи фикир вя дцшцнъялярини щяйата кечирирди. Бунун нятиъяси олараг о, республика игтисадиййат елминдя йени елми сащялярин йаранмасына, инкишаф етмясиня ряваъ вермиш олду. Онун йаздыьы «Игтисади кибернетика», «Игтисади рийази моделляшдирмя вя методлар», «Автоматлашдырманын идаряетмя системляри» кими дярсликляр елмин бу сащясиндя йени кадрларын йетишдирилмясиндя бюйцк рол ойнамышдыр. Бюйцк мараглы юмрцнцн сонунадяк Шамил мцяллим 30-дан чох елмляр намизяди вя елмляр доктору щазырлайараг юз тялябяляри тяряфиндян мяшьул олдуьу елм сащясинин эяляъякдя дя давам етдириляъяйини тямин етмиш олду.

Шамил мцяллим сюзцнцн чякисини, йерини билян шяхс иди. Онун инсанлара мцнасибятиндян, характеринин бцтювлцйцндян саатларла данышмаг олар. Онун юзцнямяхсуслуьу вя ъясаряти, фядакар вя дюзцмлцлцйц, гятиййяти ону чохларындан фяргляндирирди.  Онун кяскин, гяти сюзц дя варды. Юзцнц дост кими эюстярян, сахтакарлыг вя йалтаглыг едянляри севмязди. Бунунла йанашы о, кювряк вя щяссас бир инсан иди. О, беляляри иля мцмкцн гядяр мцлайим ряфтар едяр вя онларла йумшаг давранарды, етинасызлыг эюстярмязди.

Шамил мцяллим дейярди: «… щяр шейин олса, лакин цнсиййят башламаьа достун олмаса щяйатын зящримар кими аъы олар, щяйатынын мянасы олмаз..» Онун юз нявяляриня дедийи сюзляри дя хатырлайырам: «… щяйатда сямими, сядагятли достлары, вяфалы вя етибарлы йолдашлары сечмяйи, онларла дуруб-отурмаьы юйрянмялисиниз. Юзцнц еля апармалысан ки, сонра гаршындакы адамдан цзр истямяйясян. Яэяр бир адамын имканындан истифадя етмяк истяйирсянся яввялъя онун кечмишини юйрян, онун ата-анасы, гощум-гардашы, тай-тушу иля неъя ряфтар етдийини юйрян. Еля ки, достлуг етмяйя адам тапдын, ону ялдян бурахма, чятин эцнцндя йанында ол…»

Шамил мцяллим хошаэялимли, сющбятъил, етибарлы адам иди. Щансы мювзуда данышырсан даныш, аьзыны ачмамыш ня демяк истядийини анлайырды. Щяр щансы мцъярряд бир шей щаггында данышдыгда беля, ону, бцтцн хырдалыглары нязяря алмагла, ясасландырмаьы баъарырды. О, кюкцня, нясл-няъабятиня, аилясиня, мянсуб олдуьу халгына, дювлятиня сядагятли бир инсан иди. Инсанларда ляйагятли бир щярякятля растлашдыгда она щюрмятля, иззятля йанашырды. О, дейирди: «… инсанын щяйатынын мянасы онун ляйагятиндядир, фягят ляйагят онун фикриндя, дцшцнъясиндя олмалыдыр…»

Шамил мцяллим эярэин, мцбаризяли бир щяйат йолу кечмишдир. О, ращатлыьа, яйлянмяйя ъан атмырды, яйлянмяйи яйлянмяк хатириня етмирди. О, буна истиращят кими дейил, дярдляшмяк кими бахырды. Ону мяняви ращатлыьа апаран йол кими гиймятляндирирди. О, дейярди: «тяяссцф ки, виъдан щаггында ня китаб йазырлар, ня мягаля чап едирляр. Бизим педагогикамыз, тярбийя гайдаларымыз виъдандан бящс едян сющбятлярдян кянарда дайанмышдыр. Виъдан мящфуму заманла баьлы дяйишян мяфщумдур, о инсанын мясулиййяти иля сых баьлыдыр. Гядим заманларда инсан давранышларындакы чатышмазлыьы йарадан сябяб онун щиссляри иля йериня йетирмяйя борълу олдуьу щярякятляр арасындакы зиддиййятляр иди. О ки галды боръ мясялясиня, сюзцня ямял етмяйя борълусан, валидейнлярин щюрмятини сахламаьа борълусан, юз аилян, ювладларын гаршысында борълусан, хидмяти сялащиййятлярини йериня йетирмяйя борълусан вя с. Виъданлы олмаг борълу олмаг демякдир. Яэяр щяр щансы бир шяхс юз савады, баъарыьы, истедады иля йцксяк зирвяйя чатмышса, бу онун баъарыьы иля дейил, онун бир чох шейляр едя билмямяси нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. Мян суса билмирям, мян рцшвят ала билмирям, мян оьурлуг едя билмирям вя с. Бах, щяр шейин кюкцндя бу еля билмирям дайаныр…» Шамил мцяллим саф, щаггы нащага вермяйян бир инсан иди.

Шамил мцяллим йери эялдикдя юз фикирлярини достлары иля, ону анлайан инсанлар иля бюлцшярди. Фягят, беля сулларын сайы чох, яксяриййяти ися ъаваб олмайан суаллар иди. Чох щалларда беля ъаваблары ахтаран инсанларын эюзляриндяки щейряти вя дуйьуларыны мямнун едяъяк сюзляри ахтараркян аталар сюзляри вя ел мясялляриндян истифадя едярди. «… Эялян щяр эцн бизим щяйатымызын сону ола биляр, ону шяряфля, мащиййятимизя уйьун йашамалы вя юлцмдян горхмамалыйыг. Сабащ вя йа башга эцн олсун фярги йохдур. Горхмаг, горху эяляъяйя аиддир…»

Шамил мцяллим юмрцнцн сон эцнляриндя аьыр хястялийя дцчар олмушду. Лакин о, бу хястялийя баш яймяди, онун щяр аьры-аъысыны зарафата йозду, щяр шей кечиб эедянди деди.

Юмцр-эцн йолдашы Офелйа ханымын юлцмцндян сонра онун сольун бянизи бир аз хяфифъя авазымышды. Гар кими аь сачлары юз яввялки сялигясини итирмишди. Узун вя зяиф вцъуду санки бир аз да юня яйилмишди. Йалныз онун эюзляри, дахили аляминдяки ъошьун тялатцмцн айнасы олан эюзляри, юз парылтысыны итирмямишди.

Бу бюйцк инсан доьум эцнцня 1 ай галмыш вяфат етди. Щярдян адама еля эялир ки, Шамил мцяллим дцнйасыны дяйишмяйиб, саьдыр. Сирли бир руща дюняряк бизимля сющбят едир, фикирлярини бюлцшцр. О, мирас гойуб эетдийи сюзляри, иши, фяалиййяти иля ягидя достларынын, йахынларынын, тялябяляринин, бцтювлцкдя халгымызын хатирясиндя, йаддашында щямишя йашайаъагдыр.

 

Досtу, тибб елмляри доктору,

профессор Рцстям Рцстямов

 

ДОСТУМ, ЩЯМКАРЫМ, СИРДАШЫМ

 Шамил мцяллимля мян 50 иля йахын иди ки, достлуг едирдим. Достлуг етдийим вахтларда ондан щяр заман мярдлийини,  достлуьа сядагятини, шяхси гцруруну эюрмцшям.

Шамил мцяллим щям дя щямкарым иди. Онунла танышлыьымыз кечян ясрин 60-ъы  илляринин орталарындан Москва шящяриндя башламышдыр. О заманлар мян аспирант идим, Шамил ися Дювлят План Комитясинин Елми-тядгигат Игтисадиййат Институтунда Игтисади-рийази цсуллар шюбясиня башчылыг едирди вя  докторлуг диссертасийасы цзяриндя ишляйирди. О, бу сащядя Азярбайъанда тядгигат  апаран илк мцтяхяссислярдян иди. Шамил мцяллимин тядгигат обйекти игтисади идаряетмя проблемляри олмушдур. Бу сащядя йцзлярля елми мягалянин вя она  йахын  елми монографийаларын мцяллифи иди. Апардыьы тядгигатлара эюря  о, 1984-ъц  илдя Азярбайъан Дювлят Мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. Эюрцшляримиздя  щяр заман няинки бизи дцшцндцрян игтисади проблемляри, щямчинин инсанлыьы наращат  едян проблемляри дя мцзакиря едирдик. Гейд едим ки, бу эюрцшляр щеч олмаса щяфтядя бир дяфя оларды.

Шамил мцяллим эюзял педагог-алим иди. Онун йетирдийи тялябяляр, алимляр республиканын мцхтялиф университетляриндя, назирликлярдя, мцяссисялярдя чалышыр.

Шамил милли тарихимизи, мядяниййятимизи, милли гцрурумузу гиймятляндирян шяхслярдян иди.

О гейбяти севмязди. Сющбятляримиз щяр заман мяшьул олдуьумуз проблемлярин, щяйатын, инсанлыьын фялсяфяси ятрафында иди.

Шамил мцяллим эюзял аиля башчысы, ата вя баба иди. О ювладлары иля гцрурланырды.  Щяйат йолдашы Офелйа ханымы чох севирди. Онунла танышлыьы тялябяликдян, бир групда  охудуьу иллярдян башламышдыр.  Офелйа  ханым сон 3 иля йахын иди ки, аьыр хястя иди. Онун хястялийи Шамил мцяллимин саьламлыьына чох пис тясир едирди. Онун вяфатындан  сонра щяр заман фикирли иди. Шамил мцяллим Офелйа ханымын вяфатындан сонра чох  дцшдц. Хястяханайа йерляшдирдик. Вязиййяти чох пис иди, юлцмцня бир нечя дягигя галмыш гызы Севинъ мяня деди ки: «Горхмаз ями сентйабр айы иди. Анам юзцнц пис щисс едирди. Атамы йанына чаьырды вя деди ки: Шамил мян артыг юлцрям, щалаллыг истяди. Атам анамы сакитляшдирди вя деди ки, сян наращат олма, сянин далынъа мян  эяляъям».

Щямкарларым чохлары мяндян  Шамил мцяллимин юлцм сябябини сорушанда, мян онлара дейирям ки, Шамил мцяллими щяйатдан апаран Офелйа ханымын севэиси олду.

Шамил мцяллим щям юзцнцн мярдлийи, достлуьу, педагоглуьу, алимлийи, аилясевярлийи, вятянсевярлийи характериня эюря онун 75 ил юмрцнцн юзц иштирак  етмякля лайиг олдуьу азяри ювлады иди. Лакин бу она гисмят олмады…

Бу эцн о арамызда олмаса да, мян, достлары, щямкарлары ону йад едирик, ону щяр заман гялбимиздя анырыг.

Профессор. Г.Ъ.Иманов

Мцтяфяккир инсан вя алим, вяфалы дост вя устадым профессор

Шамил Сямядзадянин 60 иллик йубилейиня щяср едирям

Алтмыша  ня тез  чатдын?

Эянълийин дашынымы атдын?

Сийащ теля гыров гатдын

Даь вцгарлы, Шамил мцяллим!

 

Азяр оьлу иэид нярсян

Инсанлыгда нцмунясян

Яввялки тяк тязя тярсян

Бящря барлы, Шамил мцяллим!

 

Дцшмянин эюзлярин овдун

Чохларына арха олдун

Севилиб гялбляря долдун

Етибарлы, Шамил мцяллим!


Одуна йанды эюзялляр

Йолунда галды чох эюзляр…

Сянся олдун вяфалы яр

Достлу-йарлы, Шамил мцяллим!

 

Эюрясян нявя тойуну

Вар етсин Худа сойуну

Шух эюрцм даим бойуну

Ей зийалы, Шамил мцяллим!

 

Хошбяхт бабасан юзцн дя

Из гойса да вахт цзцндя

Гцсся эюрмяйим эюзцндя

Бирэя вураг лап йцзцндя

Илк бащарлы чил-чыраглы

Шамил мцяллим! Шамил мцяллим, Шамил мцяллим!

 Йанвар, 1996

Шамил мцяллим щаггын ики йазы

 Бу йазы эюркямли  зийалы, хейирхащ вя гайьыкеш алим, ясл вятянпярвяр вя сюзцн щягиги мянасында бюйцк инсан, игтисад елмляри доктору, профессор Шамил Ялиаббас оьлу Сямядзадя щаггында мяним икинъи йазымдыр.

Биринъи йазым дцз он беш ил  яввяля – 1996-ъы илин йанварына тясадцф едир. Мящз щямин илдя Шамил мцяллимин 60 йашы тамам олурду. Бу мцнасибятля мян щяйатымда валидейнлярим гядяр рол ойнамыш, гайьы эюстярмиш вя дяйярли мяслящятляр вермиш, елми рящбярим, аилямизин бюйцк досту, профессор Шамил Сямядзадяйя  юз сямими цряк сюзлярими шеiр дилиндя гялямя алмышдым. Тябии ки, пешякарлыг бахымындан о гядяр дя йцксяк олмайан бу шеiрими Шамил мцяллим  дяфялярля йада салмыш, щятта азяри гадынларына мяхсус  бцтцн эюзял хцсусиййятляри юзцндя ещтива едян севимли щяйат йолдашы  Офелйа ханымын да хошуна эялдийини гейд етмишди.

Шамил мцяллим щаггында икинъи йазымы мян инди – онун 75 иллик йубилейиня бир нечя эцн галмыш гялямя алырам. Лакин ня йазыг ки, бу йубилей онун щяйатдан кючмцш олдуьу вахта тясадцф едир.

Щеч 40 эцндя йохдур ки, Шамил мцяллим бизляри  тярк едиб, щагг дцнйасына говушмуш, бялкя дя Офелйа ханым онун цчцн дарыхмасын дейя (йа да юзц еля онун цчцн дарыхдыьына эюря)  эюзлянилмядян дцнйасыны дяйишди. Мян она эюря «вяфат етди» йазмырам ки,  Шамил мцяллим кими нурлу, агил вя алим инсанлар, хейирхащ вя эениш гялбли достлар онлары таныйанларын гялбиндя щяля узун илляр вя гяриняляр  йашайыр, севиля-севиля хатырланыр. Шамил Сямядзадя, мян дейярдим ки, уникал бир шяхсиййят, эюркямли елм хадими олдуьу гядяр дя, дярин ядябиййат вя мцсиги хиридары, халгымызын тарихиня йахындан бяляд олан йорулмаз бир тядгигатчы иди.

Мян йазымы бу сюзлярля битирмяк истяйирдим ки, Шамил мцяллим там  хошбяхт бир инсан кими бу  дцнйадан кючдц.

Лакин бу вахт Шамил мцяллимин гардашы, Азярбайъанын эюркямли елм вя иътимаи хадими академик Зийад Сямядзадянин цряйинин дяринлийиндян эялян гямли-гцссяли бир фикри хатырладым: «Щейф ки, Шамил нявя тойу эюрмяди…»

Еля онда фикирляшдим ки, Шамил мцяллим щаггында «Эюрясян нявя тойуну, Вар етсин Xуда сойуну» мисраларыны йазанда мян щеч дя там йанылмамышам. Шамил мцяллим, нявя тойуну эюрмясяниз дя, Xуда сизин сойунузу алим нявяниз, щяйатыныз гядяр севдийиниз Ъавидин, йахын гощум-гардаш ушаглары вя нявяляринин тимсалында юз севимли бяндяляри кими щифз етмиш, горумуш вя юз сяхавятини ясирэямямишдир.

Язиз мцяллимим, Аллащ сизя рящмят етсин!

 

Азярбайъан Республикасы

Аудиторлар Палатасынын сядри,

профессор Ващид Новрузов

 

 

 Ялиндя бел, зякасында  системли фикир олан алим

 Чохлары бялкя дя отураг ишли елм адамынын ъянэавяр гамятинин сиррини билмир. Мянъя, бу торпаьа баьлылыгдандыр. Шамил мцяллим мяним цчцн щям фикирляриндян  бящряляндийим алим, щям дя нцмуня эютурдцйцм ямимдир. О, бизя Ялиаббас бабамла Иззятханым нянянин оъаьына мящяббяти юзцнямяхсус формада ашылайыб.  Мяни вя Фикрят ямимин ушаглары Рювшян вя Эцлшяни совет дюврцнцн юнямли мотивасийа цсулларындан олан фярглянмя нишанлары иля мцкафатландырараг баьын  эюзялляшмясиня дявят едиб. Шамил ямимин Бузовна евиндя шянбя эцнляри йаратдыьы  гощумлу-достлу абу-щавада иштиракым цчцн атам Зийад мцяллимя щямишя тяшяккцр етмиш вя насталжи щиссини щяля дя сахламышам.  Онун щаггында данышанда «ексиклопедийа ямим» кялмясини ешитмяйим мяня цряк долусу севинъ верир. Ардыъыл мягсядйюнлцйц иля сечилмяси Шамил яминин Сабир бибиоьлу иля  йарадыъылыьына щядсиз баьлы олдуьу Щцсейн Ъавидин илдюнцмляриня щяср олунмуш, сайы йцзлярля юлчулян шащмат ойунларында бцрузя вериб.  Йени фикрин тязащцрц кими мцщитя эятирдийи велосипед дя комплекслярля мцбаризядя бир рямздир. Системлилик принсипини елми амплуада севян сябябкарын щяйаты да еля системлилик цзяриндя  гурулуб. Мцхтялиф сащялярдя профессионал билийя малик, инкишафында бир ан беля  дайанмайан, мянтиг, сябяб-нятиъя категорийаларына сюйкянян Шамил мцяллим чохлары цчцн мцдрик гида мянбяйидир.

Бу мянбя йашасын, йаратсын, дцнйамыза рянэ версин!


 

Гардаьы оьлу

и.е.н. Елшад Зийад оьлу Сямядзадя

Бакы шящяри 18 йанвар 2006-ъы ил